Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Jавнa презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу зграде за трговину на велико и мало , спратности п на катастарској парцели бр. 4479/1 ко Oпово
На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014 и 145/2014) и члана 83.Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.64/2015) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине објављује.
  

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА  ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛОКАЦИЈЕ    за изградњу  зграде за трговину на велико и мало , спратности П    на катастарској парцели бр. 4479/1 КО  ОПОВО1. Јавна презентација Урбанистичког пројекта  урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу  зграде за трговину на велико и мало , спратности П    на катастарској парцели бр. 4479/1 КО  ОПОВО  инвеститора „MP PROFIL 2011“  ДОО  из Шабца, Ул. Далматинска бр.бб обавиће се у холу зграде општинске управе Опово улица Бориса Кидрича бр.10 у периоду од 17.09.2018.године до 25.09.2018.године. 
 
2.Обрађивач предметног Урбанистичког пројекта број : 44/2018 је „LASER“ Радња за пројектовање из извођење из Шабца, Војводе Јанка Стојићевића бр.100, одговорно лице Драган Савић, а одговорни урбаниста је Татјана Јанковић-Кнежевић,дипл.инж.арх.-лиценца бр.200 1193 10

3.Овлашћена лица за давање обавештења су Раде Цветановић и Јасна Кочовић на телефон 013/681 212 или 681 666

4.Урбанистички пројекат биће доступан на увид заитересованој јавности у дигиталном облику ,у току трајања јавне презентације , на званичној  интернет адреси Општине Опово ( www.оpovo.org.rs.). 

5.Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат , као и да у току трајања јавне презентације  доставе своје примедбе и сугестије у писаној  форми Одељењу за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине,путем писарнице  Општинске управе општине Опово, ул.Бориса Кидрича бр.10, поштански број 26 204 Опово, најкасније до последњег дана трајања јавне презентације закључно са 25.09.2018.године.


14.09.2018