Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Структура Пољопривредних Газдинстава
Јавна презентација урбанистичког пројекта

Урбанистички пројекат  за  потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу пољопривредног комплекса  - фарме крава музара  са пратећим садржајима на катастарској парцели  топ.бр.2091/1 К.О. Сакуле.

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат  урбанистичко-архитектонске разраде  локације за изградњу  пољопривредног комлекса  -  фарме крава музара  са пратећим садржајима  на катастарсој парцели топ.бр.2091/1 К.О. Сакуле који је урађен од стране  ПАНУРБИС доо за просторно планирање, из Панчева, Максима Горког 2. Подносилац захтева је инвеститор Вукмировић Вујадин, Сакуле, улица ЈНА 38.

2. Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајање јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине улица Бориса Кидрича 10 Опово, путем писарнице Општинске управе.

3. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Јасна Кочовић, дипл.инж.арх. (контакт тел. 013 681 212).

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, и то од 14.09.2015. до 21.09.2015. сваког радног дана од  9,00 до 14,00 часова. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Опово улици Бориса Кидрича 10 Опово у канцеларији  за обједињену процедуру.

5. Предмет Урбанистичког пројекта је уређење предметног простор у складу са правилима датим у Просторном Плану општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“, бр.3/11), којим је прописана обавеза израде Урбанистичког пројекта.


11.09.2015