Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Обавештење за јавност
У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „ Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)
ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПОВО Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне  послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Да је у поступку решавања захтева за одлучивање о процени утицаја на животну средину за пројекат Пословно-производни објекат са наменом производње дрвених подова за гајбе за воће и поврће на катастарској парцели  бр. 2752 К.О. Сакуле, територија општине Опово, носиоца пројекта FONDI EXPORT DOO Сакуле, ул. Ратарска бр.17 донело решење да није потребна процена утицаја на животну средину.
Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16 – Нови Сад у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а преко овог Органа.
                     

25.01.2019